A foodie tour..

För två sommrar sedan gjorde jag en fantastisk resa tillsammans med min son. Vi har alltid trivts i varandras sällskap så jag tänkte en road trip skulle passa oss. Med hyrbil tog vi sats ut ur Barcelona på en tio dagars tur runt Pyreneerna.

Vi hade utrustat oss med en karta från hotellet och 15 podavsnitt med P3-dokumentär. IBIS-kartans tillförlitlighet visade sig svaja redan på guidningen ut ur Barcelona upp mot Andorra, så vi blev något sena i starten på vår resa. Däremot fick vi en god uppfattning om Barcelonas västra förorter vilka vi passerade i alla riktningar innan vi hittade rätt väg upp mot bergen.

I Andorra gick vi ”all in” och stannade på shoppingcentrum för att upptäcka att ”skattefritt” inte betyder speciellt enormt reducerade priser. I alla fall inte så reducerade att det motiverar en dedikerad resa för shopping. Visst är det något billigare, men inte så du får något uppgraderat bälte i shopping. Så vi intog en högst ordinär lunch typ steake frites. Vi letade upp vår parkerade Fiat 500 och lät den arbeta sig upp längs berget mot Frankrike.

Genast vi passerade gränsövergången vaknade Frankofilen i mig och jag tyckte att allt vi såg och alla dofter som strömmade in genom de öppna bilrutorna var helt fantastiska. Vi följde bergets nordsida genom ett av de värsta somarregn vi upplevt fram till Pau, där vi hade bestämt oss för att övernatta.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Givetvis serverades tonåringen en Tournedos storlek gigantor! Själv fick jag hålla mig till ett ankbröst som jag kan minnas smaken på än idag! Om vår matresa började svajigt i Andorra så satte Fransmännen nivån på resten av resan.

Vi lämnade Pau och tog oss till kusten, Biaritz blev nästa anhalt och vi fick vårt första möte med dessa Pinxos som skulle bli basfödan i en vecka! Vi hade tur att pricka in marknaden och Biaritz visade sig från sin bästa sida. 

Till vårt basläger på atlantkusten hade vi valt en trött liten spansk by som heter Zarautz mellan San Sebastian och Bilbao. Bra strand med magert restaurangutbud, om du inte är ute efter pizza och gin tonic, för då är detta ”the place to be”! Andra dagen åkte vi in till San Sebastian och vi förstod snabbt att vi valt en något felplacerad plats att bo på.

San Sebastian är en plats jag vet att jag kommer att återkomma till. Den kulinariska nivån är skyhög, du kan ligga på stranden mitt i staden och det finns ett rikt kulturutbud att ta del av då du ledsnat på sand i kläderna. Antalet restauranger och Pinxos-barer är lika oändligt som variationerna på pinxosen. Staden har en avslappnad stämning men ändå med en citypuls

Efter några dagar, och tro det eller ej! -men vi började faktiskt tröttna lite smått på dessa fantastiska småmackor, packade vi vår bil, och tog oss tillbaka till bergen och upp till det mytomspunna Pamplona.

San Fermin-festivalen med dess tjurrusningar som beskrivits av Hemingway är väl det man förknippar främst med Pamplona. Bekanta till mig som försökt att återuppleva ungdomssynder och deltagit de senaste åren avråder från att delta idag, då det helt enkelt har blivit för farligt på senare år. Undviker du själva San Fermin-festivalen och besöker Pamplona kommer du få uppleva en charmig bergsstad med fantastisk mat och ett verkligt trevligt bemötande. Med alla skinkor som hänger i taken går det inte att undvika att äta denna svarta Iberico-gris som serveras på alla upptänkliga sätt.

IMG_0561

 

in shopping. We took a very ordinary lunch type steake fries. We found our parked up Fiat 500 and let it work its way up the hill toward France.


Right away we passed the border crossing the Francophile within awoke, and I felt that everything we saw and all the scents that poured in through the open car windows was completely amazing. We followed the mountain’s north side through one of the worst we have experienced summer rains to Pau, where we had decided to stay overnight.

The teenager was served a TourMotorvägen ned till Barcelona var smidig då det var en flight hem som skulle passas, men den vägtull du kommer betala samlar lätt upp till en förstklassig hotellnatt! Drygt 2000 kostade kalaset att ta motorvägen. Så nästa resa blir på småvägar och en extra hotellnatt.

 

Two summers ago, I made a fantastic trip with my son. We have always enjoyed each other’s company so I thought a road trip would suit us. With the rental car we hit out of Barcelona on a ten-day tour around the Pyrenees.

We had equipped us with a map from the hotel, and 15 pod-casts with P3-documentary. The IBIS map’s reliability was found to sway already on tour out of Barcelona up towards Andorra, so we were somewhat slow in the beginning of our trip. However, we got a good idea of Barcelona’s western suburbs which we passed in all four directions before we found the right path towards the mountains.

In Andorra we went ”all in” and visited shopping centers to discover that the ”tax-free” does not mean special hugely reduced prices. At least not so reduced that it justifies a dedicated trip for shopping. Sure it’s slightly cheaper, but not so you get an upgraded belt nedos size Gigantor! I myself had to stick to a duck breast that I can remember the taste of today! If our culinary journey began swaying in Andorra so put the French level up, of the rest of the trip.
We left Pau and took us to the coast, Biaritz was the next stop and we had our first meeting with these Pinxos that would become the staple food for a week! We were lucky to pinpoint the market and Biaritz showed itself from its best side.
For our base camp on the Atlantic coast, we had chosen a tired little Spanish village called Zarautz between San Sebastian and Bilbao. Good beach with weak selection of restaurants, if you are not looking for pizza and gin tonic, because then this is ”the place to be”! The second day we went to the San Sebastian and we quickly realized that we have chosen a somewhat misplaced place to stay.
San Sebastian is a place I know I will return to. The culinary level is sky high, you can lie on the beach in the town and there is a rich cultural scene to take note of when you are tired of sand in your clothes. The number of restaurants and Pinxos-bars is as infinite as variations on the pinxos. The city has a relaxed atmosphere but still with a city pulse

After a few days, and believe it or not! But we actually started to tire a little bit on these amazing little sandwiches, we packed our car and took us back to the mountains and up to the mythical Pamplona.
IMG_0549

San Fermin festival with its bull rushes as described by Hemingway, is what you primarily associates  with Pamplona. Friends of mine who tried to relive the sins of youth, and participated in recent years, advises not to attend today, then it simply has become too dangerous in recent years. Do you avoid the San Fermin festival and visiting Pamplona, you will experience a charming mountain town with great food and a really nice welcome. With all the hams hanging from the ceiling, you can not avoid eating this black Iberico pig which is served in every imaginary way.

Using the highway to Barcelona was easy because it was a flight home that would fit, but the toll you will pay collects easily up to a first-class hotel night! More than €200 cost the party to take the highway. So, the next trip will be on back roads and an extra hotel night.